Menu
   
      MATERIAŁY EDUKACYJNE
 
  Relacje inwestorskie
 


 
       
 Biuletyn Cormay 03(33)/2016 (3 MB)  Biuletyn Cormay 02(32)/2015 (3,4 MB)  Biuletyn Cormay 01(31)/2015 (2,5 MB) Biuletyn Cormay 
2(29)/2014 (3,7 MB)
       
       
       
       
       
       

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.