Menu
   
      Dział Kontroli Jakości
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Dział Kontroli Jakości

Wszelkie reklamacje proszę nadsyłać na adres: reklamacje@cormay.pl


 
W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza
(pola oznaczone * powinny być wypełnione)
KARTA REKLAMACJI *
NAZWA FIRMY:  *
ADRES: *

TEL/FAX: *
OSOBA ZGŁASZAJĄCA: *

STANOWISKO: *

EMAIL: *

   
GRUPA: *

NAZWA ZESTAWU: *

NR KATALOGOWY: *

NR SERII: *

DATA WAŻNOŚCI: *

ILOŚĆ REKLAMOWANA: *

DATA DOSTAWY: *

OPIS PROBLEMU: *

   

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.