Menu
   
      Krew kontrolna
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KREW KONTROLNA

HAEM 12 CONTROL L

8-604

 

HAEM 12 CONTROL N

8-605

HAEM 12 CONTROL H

8-606

HAEM 8 CONTROL L

8-601

 

HAEM 8 CONTROL N

8-602

HAEM 8 CONTROL H

8-603

HAEM K-DIFF CONTROL L

8-607

 

HAEM K-DIFF CONTROL N

8-608

HAEM K-DIFF CONTROL H

8-609


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.