Menu
   
      Płyny myjące / Detergenty do analizatorów
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PŁYNY MYJĄCE DO ANALIZATORÓW

WASHING SOLUTION CONCENTRATE

3-102

 

WASHING SOLUTION CONCENTRATE

3-103

PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION

3-104

 

PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION

3-105

 

ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION

3-108

 

A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION

3-110

ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION

3-112

BIOLIS 50i ALKALINE WASHING SOLUTION

3-123

A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION 7-897

ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION

3-109

 

A-400 ACID WASHING SOLUTION

3-111

ACCENT-300 ACID WASHING SOLUTION

3-113

BIOLIS 50i ACID WASHING SOLUTION

3-124

A-800 ACID WASHING SOLUTION 7-896

A-400 CONCENTRATED DETERGENT B

3-116

 

A-400 CONCENTRATED DETERGENT B

3-117

A-800 CONCENTRATED DETERGENT B

7-898

A-800 CONCENTRATED DETERGENT B

7-899

OS WASH

3-122

 

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.