Menu
   
      BS-480 NEW
 
  Relacje inwestorskie
 


 

ANALIZATOR BIOCHEMICZNY BS-480  NEW

•    Wydajność realna 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę bez modułu ISE,
     do 240 oznaczeń na godzinę z modułem ISE (Na+, K, Cl-,)
•    Otwarty system odczynnikowy
•    Chłodzenie rotora odczynnikowego (2~10°C)
•    Detektor obecności skrzepu w próbce badanej i automatyczne czyszczenie   
     sondy dozującej pod ciśnieniem
•    Detektor pęcherzyków powietrza
•    Carry-over <0,05%
•    Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie
     na pokład analizatora
•    Praca przy użyciu stałych kuwet kwarcowych wielokrotnego użytku
•    Stacja mycia, 8-krotny cykl mycia kuwet płynem myjącym i gorąca wodą
•    Możliwość jednoczesnego umieszczania 90 pozycji próbkowych
•    Bezpośredni dostęp do zleceń CITO
•    Rozcieńczenie wstępne oraz po przekroczeniu liniowości metody,
     stopień rozcieńczenia do 150
•    Szeroki panel badań.
•    Oprogramowanie w języku polskim


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.