Menu
   
      BS-800
 
  Relacje inwestorskie
 


 

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR BIOCHEMICZNY BS-800

 

 

Wydajność 800 testów na godzinę bez ISE i 1200 testów na godzinę z ISE

 • Moduł ISE z bezobsługowymi elektrodami jonoselektywnymi dla Na+, K+, Cl-
 • Pomiar ISE już z 22 µl próby badanej
 • 140 pozycji w rotorze próbkowym  w tym 25 chłodzonych pozycji na materiały kalibracyjne i kontrolne
 • Chłodzony rotor odczynnikowy na 120 pozycji (2-8°C).
 • Bezpośredni dostęp do zleceń CITO (dedykowane raki lub pozycje w rotorze próbkowym)
 • Detektor wykrywania skrzepu i automatyczne oczyszczanie sondy dozującej
 • Wykonanie oznaczenia już ze 100 µl mieszaniny reakcyjnej
 • Detektor wykrywania pęcherzyków powietrza
 • Pozioma i pionowa ochrona antykolizyjna sond dozujących
 • 8-stopniowy system mycia kuwet przy użyciu detergentu i gorącej wody
 • 165 stałych kuwet kwarcowych
 • Oprogramowanie analizatora w języku polskim

 


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.