Menu
   
      JAKOŚĆ
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Wszystkie produkty PZ CORMAY S.A. są weryfikowane z użyciem protokołów NCCLS.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 / 13 485
Zatwierdzony przez Llyod’s Register Quality Assurance Limited. System Zarządzania Jakością obejmuje projektowanie, wytwarzanie 
i dystrybucję odczynników do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych, przemysłowych i naukowych oraz sprzedaż i serwis aparatów medycznych.


 Znak CE i  deklaracja zgodności z Dyrektywą 98/79/EC na wszystkie produkty PZ CORMAY oraz zgłoszenie wszystkich towarów
w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
   
Polityka jakości PZ CORMAY S.A.
 

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.