Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

ANALIZATOR DO OZNACZANIA ELEKTROLITÓW  CorLYTE.

 • Precyzyjny
 • Ekonomiczny
 • Dokładny
 • Niezawodny

 • Parametry oznaczane: Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++
 • Próbka: krew pełna, surowica, osocze lub mocz
 • Objętość próbki: 95µl
 • Czas analizy: 60 ozn./godzinę
 • Kontrola jakości: QC: 3 poziomy
 • Kalibracja: 2 pkt co 4 godziny, 1 pkt przed każdym pomiarem
 • Polskie menu
 • Wszystkie odczynniki wraz z pojemnikiem na ścieki w jednej kasecie
 • Monitorowanie zużycia odczynników.
 • Elektrody bezobsługowe
 • Prosta obsługa
 • Polskie menu
 • Możliwe konfiguracje:

                              Na+, K+
                              Na+, K+, Cl-,
                              Na+, K+, Ca++
                              Na+, K+, Li+
                              Na+, Li+
                              Na+, Ca++, Li+
                              Li+
                              Na+, Cl-
                              Na+, Ca++

 

Deklaracja zgodności WE


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.